موافق مذاکره زیر شبحِ تهدید نیستم/ مذاکره‌کنندگان همواره باید متوجه خطوط قرمز باشند/ دوران بزن و در