توصیه خوردبین به هواداران پرسپولیس: کاری نکنید که محروم شوید