در این چند روز دونفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند/ چرا غلط زیادی و تهدید به حمله نظامی می ک