نیازمندی 1500 میلیارد ریال برای اتمام ساخت پادگان قاین