جهت‌گیری دانشگاه در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی است