ولایتی: نقص تشخیص بالینی در آموزش پزشکی کاملاً محسوس است