معاون استاندار:زمین برای ساخت کلینیک تخصصی بیماریهای خاص تامین شود