زیر شبح تهدید با مذاکرات موافق نیستم/ دوران بزن و دررو تمام شده/‌ ملت ایران متعرض را رها نمی‌کند