توليد بيش از 25 هزار دستگاه انواع موتور در موتورسازان تراكتورسازي