مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در نظام اسلامی نهادینه شود