محکومیت 2 میلیارد تومانی یک شرکت دولتی به اتهام گرانفروشی