آلن ایر:ریاض باید از بمب های خوشه ای درست استفاده کند!!