با مذاکره زیر شبح تهدید موافق نیستم/به معیشت معلمان توجه ویژه شود