طبق قرارداد جدید، فیسبوک از سرویس نقشه‌های HERE نوکیا در موبایل‌ها استفاده خواهد کرد