موافق مذاکره زیر شبحِ تهدید نیستم/ دوران بزن و در رو تمام شده