افشارزاده: حتي يک ريال از طلب‌هاي فصل قبل را نمي‌دهم