دشمن شناسی و بصیرت افزایی بهترین ابزار مقابله با دشمنان است