همدان؛ میزبان مرحله کشوری مسابقات قرآن و حدیث حوزه