با مذاکراتی که زیر شبح تهدید انجام شود، موافق نیستم