نشست بررسی مشکلات معیشتی خبرنگاران در ریاست جمهوری برگزار شد