هفتمین روز از اعتصاب کارگران لوله صفا در اعتراض به ۴ ماه بی‌حقوقی