رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی: کیفیت آموزش پزشکی افت کرده است