کامل / رهبر انقلاب :موافق مذاکره زیر شبحِ تهدید نیستم ...