با مذاکراتی که زیر شبح تهدیدانجام شود، موافق نیستم