قوای مقننه و مجریه برای افزایش دریافتی فرهنگیان برنامه دارند ‌