تغییر استراتژی جنگ با اصرار هاشمی از دلایل اصلی سقوط فاو بود