برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز