بیش از یکصد عنوان کتاب در حوزه مدیریت شهری در نمایشگاه کتاب عرضه می شود