باید عظمت ملت ایران محفوظ بماند/ موافق مذاکره زیر شبحِ تهدید نیستم