نماینده‌ای که با پول این و آن وارد مجلس شود همان بهتر که نماینده نشود/ مگر خدمت در کسوت نمایندگی وظیف