در صورت تامین اعتبار، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرا می‌شود