شعر خوب شعری است که مردم بیشتر بخوانندش/اهل هنر را با متر نسنجیم