بازديد نماينده سازمان ملل در امور اتباع بیگانه از موزه منطقه اي جنوب شرق ايران