تجلیل از بانوان فعال قرآنی در بخش بین الملل برای ...