اقدام قابل تقدیر وزارت کشور: عضو بنیاد باران، استاندار استان مرکزی شد