قدردانی از مدیرعامل بانک شهر در حمایت از مدارس اکو