رعایت ضوابط اخلاق حرفه‌ای در آموزش پزشکی ضروری است