سرداران عرصه دیپلماسی ایران ، حقوق هسته ای مردم را به اثبات رساندند