قطعه ای از کمال رستمعلی/ اینک این شما و این طوفان...