22 اردیبهشت؛ آغاز مسابقات جانبازان و معلولین شهرهای خواهرخوانده اصفهان