فاز نخست پروژه کمربند سبز کرمان دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی است