ناشران خصوصی توانايی برگزاری نشست در نمايشگاه را ندارند