بازی پرسپولیس - گسترش در یادگار امام برگزار نمی شود