پارس آباد به عنوان بزرگترین شهرستان استان اردبیل نیازمند توجه ویژه است