پالس هایی که وزارت امورخارجه ایران برای مردم یمن می فرستد