تدابیر لازم برای رونق فعالیت‌های کشاورزی و استعدادیابی اراضی اتخاذ شود