فاصله چشمگیر کل قرارداد کادرفنی امید با قرارداد وینگادا!