باج اوباما به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس: سپر موشکی برای مقابله با ایران