وظیفه خودروسازان خرید باشگاه ورزشی نیست/وزیر صنعت ورود کند