محمدی صدرنشین 65 کیلوگرم، 3 آزادکار ایران در جایگاه دوم